21.06.2014

მასწავლებელთა მეორე კონფერენცია

2014 წლის 6–7 ივნისს ასოციაციამ მონაწილეობა მიიღო მასწავლებელთა მეორე კონფერენციაზე, სახელწოდებით: " უნივერსიტეტი სკოლას - სკოლა უნივერსიტეტს"  (სწავლებისა და განათლების პრობლემები).
კონფერენცია გაიმართა თსუ ეგიდით ქუთაისში და მასში მონაწილეობის უფლება ჰქონდა საქართველოს ყველა საშუალო და უმაღლესი სკოლის პედაგოგსა და პროფესიულ საზოგადოებას.

 კონფერენცია მიზნად ისახავდა:
  •  უმაღლეს და საშუალო სკოლას შორის აკადემიური ურთიერთობების 
განვითარებასა და გაღრმავებას; 
  • ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებას, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს 
სწავლების ხარისხის გაზრდას როგორც საშუალო, ისე უმაღლეს სკოლაში, 
პედაგოგიკის მეცნიერების თეორიისა და პრაქტიკის განავითარებას; 
  •  თანამედროვე საგანმანათლებლო პროცესებში არსებული სირთულეებისა და 
პრობლემების ანალიზს; 
  • პრობლემური საკითხების დასმასა და კონკრეტული ნაბიჯების დასახვას 
პროფესიული საჭიროებების გათვალისწინებით. 

კონფერენციის სამუშაო მიმართულებებს წარმოადგენდა:
1. პედაგოგიკა - აღზრდის მეცნიერება 
2. საგნის სწავლების მეთოდიკა 
3. მასწავლებლის პროფესია და განათლების სამართლებრივი 
საფუძვლები.

პრეზენტაცია , რომელიც ასოციაციამ წარადგინა კონფერენციაზე.

კონფერენციის ფოტომასალა: